Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jest spółka Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania a w dalszej kolejności w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług prawnych na Państwa rzecz w zakresie objętym zleceniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić udzielenie pomocy prawnej lub świadczenie usług prawnych na Państwa rzecz. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do prawidłowego wykonania usług prawnych na Państwa rzecz, a po tym okresie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.